REGULAMIN FIRMY

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady działania i korzystania z usług świadczonych przez firmę Rozwiazania Informatyczne sp. z o. o., zwanej dalej „Firmą.”

2. Firma świadczy usługi w zakresie serwisu komputerów i systemów informatycznych, wsparcia technicznego, zarządzania sieciami, oraz innych usług informatycznych.

3. Użytkownikiem usług Firmy może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z Firmą stosowną umowę lub korzysta z jej usług na zasadach określonych w Regulaminie.

§2 Zasady korzystania z usług Firmy

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług Firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać Firmie treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, lub naruszających prawa osób trzecich.

3. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług lub zablokowania dostępu do usług w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

§3 Warunki umów

1. Warunki umów zawieranych między Firmą a Użytkownikiem, takie jak zakres świadczonych usług, ceny, terminy płatności i inne, są określane w odrębnych umowach lub ofertach, które są indywidualnie negocjowane z Użytkownikiem.

2. Umowy zawierane z Firmą są zawierane na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zależności od postanowień umownych.

3. Obie strony umów zobowiązują się do zachowania poufności informacji handlowych, technicznych i innych, które zostały ujawnione w związku z realizacją umowy.

§4 Odpowiedzialność

1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania lub zaniechania Użytkownika lub osób trzecich.

2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług spowodowane awariami technicznymi lub siłami wyższymi.

3. Odpowiedzialność Firmy wobec Użytkownika jest ograniczona do wartości umowy zawartej między stronami.

§5 Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące świadczonych usług w terminie 7 dni od daty wystąpienia problemu.

2. Reklamacje należy składać na piśmie, opisując dokładnie problem i oczekiwania wobec Firmy.

3. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania.

§6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2023, a wszelkie zmiany w nim wprowadzane wymagają pisemnej formy i podpisu upoważnionej osoby.

2. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych z Firmą będą rozstrzygane na drodze negocjacji. W przypadku nieskutecznych negocjacji, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Firmy.

3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa